ROEK - Corvus frugilegus

Kees (C) J.G. Scharringa
Uit: Broedvogels van Noord-Holland, pag 386
Wim Ruitenbeek, Kees (C) Scharringa, Piet J. Zomerdijk 1990.
Assendelft : Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.

Verspreiding
Van de roek was in de periode 1981-1989 in Noord-Holland slechts één broedkolonie bekend, namelijk die in de Rietpolder (op het terrein van Muidenchemie) bij Muiden. Tot 1979 was deze kolonie gevestigd in het Naardermeer. In dat jaar verhuisde een groot deel van de roeken naar Muiden en sinds 1980 hebben zij niet meer in het Naardermeer gebroed. Net buiten de provincie broeden ook nog roeken, namelijk langs de A2 bij Abcoude, in Abcoude en bij Loenersloot.

Habitat
Roeken broeden in grotere of kleinere kolonies in bomen in open of halfopen cultuurlandschappen. Zij komen vooral voor in gebieden waar zowel grasland als bouwland voorkomen.  De Muidense roeken broeden in moerasbos. Vanuit de kolonie wordt gefourageerd in de omliggende graslandpolders (vooral tussen Muiden en Naarden) en op bouwland in Zuidelijk Flevoland. Vaak broedt de soort in gemengde kolonies met blauwe reigers. Dit is ook het geval bij deze kolonie.

Aantallen en trends
In de ' jaren 1981-1989 schommelde de stand van de roek in Noord-Holland tussen ± 20 en ± 80 broedparen. Tussen 1944 en 1970 nam het aantal broedparen van de roek in Noord-Holland met ongeveer 90% af en liep het aantal kolonies terug van ruim 10 naar één. Ook in de rest van Nederland daalde de stand sterk en bereikte rond 1970 een dieptepunt. De achteruitgang wordt vooral toegeschreven aan vervolging (de soort werd vroeger tot de schadelijke vogels gerekend) en het gebruik van zaaizaadontsmettingsmiddelen met gechloreerde koolwaterstoffen en kwikverbindingen. Vanaf het eind van de jaren zeventig neemt de roek in ons land weer duidelijk toe. In Noord-Holland is hier echter nog niet veel van te merken. Het aantal broedparen in de kolonie bij Muiden neemt zelfs wat af, waarschijnlijk omdat deze kolonie steeds meer geïsoleerd komt te liggen van de belangrijkste voedselgebieden. Gezien de landelijke ontwikkelingen van het aantal roeken, is het echter niet uitgesloten dat de soort zich op andere plaatsen weer (opnieuw) gaat vestigen.