De roek

als broedvogel in Laarbeek

Downloaden De Roek als broedvogel in Laarbeek [ 789 kB ]Marc Verbeeten & John Vereijken (Vogelwerkgroep 'De Ortolaan' van de IVN afdeling Laarbeek) hebben een rapport geschreven met daarin eigen inventarisatiegegevens van roeken in Laarbeek 1985-2001, gekoppeld aan literatuurstudie met een overzicht van problemen; aanpak en voorkomen van problemen.
Dit rapport van 20 pagina's, met 4 bijlagen is als *.pdf rapport hier van de website te downloaden (789 kB).
Om de omvang te beperken zijn de illustraties, verspreidingskaart van Nederland (Bijlage 1) en de verspreidingskaarten van de kolonies (Bijlage 3) uit deze *.pdf-versie verwijderd.

inhoudsopgave:

Samenvatting

1. Inleiding

2. Algemeen

2.1. Biotoopkenmerken en voedselkeuze
2.2. Verspreiding
2.3. De roek in het broedseizoen
2.4. Roeken in de winter
2.5. Status van de roek
3. Roekeninventarisatie in Laarbeek
3.1. Onderzocht gebied
3.2. Methode en interpretatie
3.3. Resultaten
4. Probleemstelling
4.1. Roekenoverlast
4.2. Omvang van de overlast in Laarbeek
5. Aanpak en voorkomen van problemen
5.1. Plan van aanpak
5.2. De situatie in Laarbeek
5.3. Methoden van verjaging
6. Conclusie

7. Dank

8. Literatuur

Bijlage 1. Verspreiding van de roek in Nederland in 1998.
Bijlage 2. Aantal roekenparen (nesten) per locatie in Laarbeek in de periode 1985-2001.
Bijlage 3. Koloniebezetting met mogelijke oorzaken en gevolgen van vestiging, einde of reductie.
Bijlage 4. Verspreiding van de roek als broedvogel in Laarbeek in de periode 1985-2001.