Enkele Zinsneden uit: 

STATENCOMMISSIE MILIEU, WATER EN GROEN
Verslag van de vergadering van de Statencommissie Milieu, Water en Groen, gehouden op 10 september 2001 in het provinciehuis te Assen.

Mevrouw EDELENBOSCH wil vooraf graag opmerken dat er iets mis is gegaan bij het opstellen van het stuk. Projecten tot en met ƒ 50.000,-- zijn gedelegeerd aan het college en daarom had het project Roeken in de Wolden niet in dit stuk moeten figureren. Het is namelijk al door het college gehonoreerd.

De heer POPKEN wil graag toch nog iets zeggen over het project Roeken in de Wolden. Kraaiachtigen berokkenen niet alleen de landbouw maar bijvoorbeeld ook weidevogels veel schade. Hij wil het college daarom alsnog ernstig in overweging geven het project niet te honoreren.

De heer HOLMAN vindt dat ook naar deze uitgaven kritisch moet worden gekeken. Hij heeft zo zijn vraagtekens bij het Netwerk educatieve boerderijen, nu de provincie al zoveel aandacht besteedt aan duurzame landbouw. Verder vraagt hij zich af of nu echt ƒ 50.000,-- moet worden besteed aan een kunstexpositie en een theatervoorstelling om de voor- en tegenstanders van de aanwezigheid van roeken dichter bij elkaar te brengen.
Hoe wil het college de Drentse burger uitleggen dat het hieraan geld wil besteden in plaats van aan bijvoorbeeld het gehandicaptenvervoer?
Hij verwacht van het college een meer alerte houding op dit punt. 

Mevrouw STOEL zegt dat dan eerst gesproken moet worden over de vraag of de staten alsnog moeten kunnen beslissen over projecten van ƒ 50.000,-- of minder.

De heer HOLMAN zegt van het college een meer kritische houding te verwachten. Het zou geen geld meer moeten besteden aan dergelijke  onbenulligheden.

De heer VAN DER SCHOOT ondersteunt de heer Holman van harte.

De heer BAAS stemt in met de twee overgebleven projecten. Wat betreft de door de heer Van der Schoot aangehaalde zinsnede over de kwaliteit van het advies herinnert hij de gedeputeerde aan de discussie rondom De Wenning en het inschakelen van de Stichting ter bevordering van de biologische landbouw in Noordoost-Nederland (BION). Wat betreft de roeken wijst hij erop dat een gratis kunstwerk kan worden verkregen door een auto onder
een boom te plaatsen waar veel roeken in zitten. 

Mevrouw EDELENBOSCH beaamt dat de zinsnede over een relatie tussen kwaliteitsvergroting van adviezen en een beperkt aantal adviseurs verkeerd kan worden begrepen. In het verleden was er weinig reactie op de projecten. Nu is een adviespanel samengesteld dat heel kritisch naar de projecten heeft gekeken. Het is uiteraard de bedoeling dat er bij de projecten ook naar het milieurendement wordt gekeken. De gemeenten zijn inmiddels actief betrokken bij Leren voor duurzaamheid; in diverse gemeenten worden groepen Leren voor duurzaamheid opgericht die ondersteund worden door gemeenten. De gemeenten op hun beurt vragen weer ondersteuning vanuit de provincie. Spreekster wil niet uitgebreid ingaan op het project
Roeken in de Wolden, maar kan de heer Holman wel de verzekering geven dat er zorgvuldig naar is gekeken. Het lijkt haar goed dat op enigerlei wijze aandacht wordt gevraagd voor het dilemma dat deze vogels aan de ene kant beschermd en aan de andere kant lastig zijn. Voor 2002 is nog zo’n ƒ 219.000,-- te besteden. Voor het laatste jaar zullen het kortlopende projecten moeten zijn omdat het Rijk eind 2003 resultaat wil zien, zodat
een verdere uitloop niet mogelijk is. erop dat de projecten worden getoetst aan door de staten vastgestelde criteria.