De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk
DN.2002/2023 
datum
09-07-2002 
onderwerp
Overlast roeken
doorkiesnummer  bijlagen

 
 

Geachte Voorzitter, 

In uw bovenvermelde brief vraagt u mijn reactie op de brief van de gemeente Wierden inzake de roekenoverlast. 

De brief vermeldt dat in de gemeente Wierden alsmede in andere gemeenten in Twente en de Achterhoek binnen en buiten de bebouwde kom geluidsoverlast en beschadiging van auto's optreedt. 
 
 
 
 

 

up


datum
09-07-2002 

kenmerk
DN.2002/2023 

bijlage

 
 

De roekenproblematiek is mij bekend. Voor de aanpak hiervan maakt de Flora- en faunawet onderscheid in overlast en schade. 

Het bestrijden van overlast door vogels is geen grond waarop een ontheffing verleend kan worden van de Flora- en faunawet. De Europese Vogelrichtlijn staat dit niet toe. Bij de implementatie van de Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving heb ik de grenzen van de interpretatieruimte maximaal opgezocht. Een verruiming van de mogelijkheden voor het bestrijden van overlast is binnen het kader van de huidige Vogelrichtlijn niet mogelijk. 

Het is wel mogelijk ontheffing te verlenen voor het bestrijden van belangrijke schade aan de landbouw door roeken. Gedeputeerde Staten kunnen hier zelfs een vrijstelling voor verlenen. In het geval van een kolonie van roeken is het daarom verstandig als de gemeente in beeld brengt waar en waarop de dieren foerageren. Als daarbij sprake is van schade aan landbouw kan gebruik gemaakt worden van een ontheffing of vrijstelling van Gedeputeerde Staten. De gemeente kan dan actie ondernemen tegen de omvang van de kolonie. 

De bestrijding van schade aan de landbouw door roeken kan als integraal onderdeel opgenomen worden in een faunabeheerplan. Dit is een instrument van de Flora- en faunawet waarmee voorkomen kan worden dat de bestrijding ad-hoc gebeurt, waardoor het probleem zich alleen maar verplaatst. In een dergelijk plan kan ook worden opgenomen waar roeken bestreden worden en waar ze ongemoeid gelaten worden. 
Een faunabeheerplan wordt opgesteld door een faunabeheereenheid. Het plan geldt voor het gehele grondgebied van dit samenwerkingsverband, waardoor ook bestrijding van roeken binnen de bebouwde kom mogelijk is. 

Gedeputeerde Staten verlenen een ontheffing op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Als er nog geen faunabeheerplan is opgesteld kunnen Gedeputeerde Staten wel een ontheffing verlenen. In dat geval is het aan gemeenten en provincies om hierover het overleg op te starten. 
 
 
 
 

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber 
 
 
 
 

 

up