Boomblad 14 april 2001

Roekenproject grotendeels opgeschort

Het roekenproject Zuidoost-Drenthe is opgeschort. De NLTO heeft hiertoe besloten nadat duidelijk was dat in de huidige omstandigheden rond mond- en klauwzeer, geen sprake kan zijn van een gedegen onderzoek naar de effectiviteit van verjagingsmethoden voor roeken. De projectorganisatie overweegt om eind dit jaar te beginnen met een doorstart, waarbij naast het voorbereiden van het uitvoeringstraject, ook informatie vergaart zal worden over de in 2001 door roeken veroorzaakte schade aan gewassen en ruwvoeropslag.

De gevolgen van de mkz-crisis zijn ook buiten de gebieden waar het virus tot dusver is vastgesteld nadrukkelijk voelbaar. Hierbij gaat het niet alleen om de beperkingen die aan agrarische bedrijven worden opgelegd, maar ook en vooral de emotionele consequenties voor ondernemers en hun gezinnen. In het licht van deze situatie is vastgesteld dat er te veel belemmeringen liggen om tot een gedegen onderzoek te komen.

Bij de projectuitvoering zou er sprake zijn van intensieve en planmatige vormen van verjaging van roeken om schade aan gewassen te voorkomen. Hierbij zouden niet alleen agrariërs zelf maar ook derden zich inzetten. Rekening houdend met het feit dat er in het roekenproject veel gemengde bedrijven liggen, is met name dit laatste voorlopig niet mogelijk.

Een ander en zeker niet minder belangrijk argument om het project op te schorten, is het feit dat in de huidige omstandigheden veehouders en hun gezinnen zich vooral zorgen maken om het vee en al het andere min of meer ondergeschikt wordt. In de ogen van de NLTO een situatie waarin je niet mag verwachten dat mensen actief gaan meedoen aan liet roekenproject. Vandaar dat nu in overleg met andere betrokken partijen wordt bezien hoe de doorstart van het verjagingsonderzoek volgend jaar vorm moet krijgen.

De NLTO hecht er aan dat het jaar 2001 niet helemaal verloren gaat voor wat betreft dit project. Zo is er aan het van dit teeltseizoen weer een hoop informatie beschikbaar over schade die roeken in het onderzoeksgebied hebben veroorzaakt. De aandacht zal zich dan ook richten op het vergaren en het interpreteren van deze informatie om hier voor het vervolg voordeel mee te doen.

Het roeken project richt zich vooral op schade aan gewassen. Vanuit de sector klinken echter nadrukkelijk signalen om ook de situatie rond de schade aan ruwvoeropslag en balen aan de orde te stellen. Teneinde op een moment een gedegen discussie te kunnen voeren over eventuele schadevergoeding voor dergelijke vormen van schade, is goed cijfermateriaal onontbeerlijk. Om rond dit thema meer helderheid te krijgen over de werkelijke problemen en de omvang van schade wordt overwogen reeds dit jaar in het projectgebied een voorinventarisatie uit te voeren. Betrokken landbouwers zullen hier over worden benaderd.

Roel Visser, NLTO
Grondgebruik & Milieu