Apeldoornse Courant 11 september 2002

Schieten op kraaien mag weer

van een onzer verslaggevers

EPE - De provincie Gelderland staat de jacht op kraaien, kauwen en roeken vanaf volgend jaar weer toe. De vogels mogen alleen worden afgeschoten als ze aantoonbaar aanzienlijke schade veroorzaken aan landbouwgewassen. Nu nog moet in zo‘n geval een ontheffing op de Flora- en Faunawet worden aangevraagd om schade op deze manier te bestrijden.

Een dezer dagen neemt de provincie Gelderland het besluit tot algehele vrijstelling, vertelt woordvoerder W. Derksen van de provincie. Hij vermoedt bovendien dat de provincie Overijssel zich achter Gelderland zal scharen en dezelfde maatregel zal nemen. 

Na jarenlange discussies in de landelijke politiek is onlangs de nieuwe Flora- en Faunawet in werking getreden, waarin ook de jacht wettelijk is geregeld. De wet is door Den Haag opgesteld, maar elk provinciebestuur kan er op een aantal punten een eigen invulling aan geven. 

‘De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering‘, legt Derksen uit. ‘Zij bekijken momenteel op welk gebied er beleidsaanpassingen moeten worden gedaan. Kijk, in de ene provincie zorgt de gans voor erg veel overlast, ergens anders is dat de kraai. Wij in Gelderland hebben nu eenmaal met heel veel soorten wild en overlast te maken.‘ 

Vooral de overlast van kraaiachtigen is vaak erg groot, weet Derksen. ‘De vogels veroorzaken dermate veel schade dat wij de wet hier op aanpassen. Maar let wel: alleen in geval van belangrijke schade. Het is niet een kwestie van zomaar wat vogels afschieten. Er moeten eerst preventieve maatregelen zijn genomen, zoals schriklinten.‘ 

Ook in de vorige jachtwet waren kraaien, kauwen en roeken bejaagbaar. In de nieuwe flora- en faunawet kan dat alleen via een speciale ontheffing. Dat verandert dus met ingang van volgend jaar. 

JACHTAKTE

In de praktijk komt het erop neer dat iedereen in Gelderland die een jachtakte bezit, in het geval van ernstige schade aan landbouw op de vogelsoorten mag schieten. Heeft een agrariër geen jachtakte, dan schakelt hij daarvoor de wildbeheereenheid in zijn gebied in. Wordt er geschoten terwijl het niet strikt noodzakelijk is, dan loopt de boer kans op een fikse boete. ‘De inspectiedienst controleert daarop‘, verklaart Derksen. ‘Zonodig worden er boetes uitgedeeld of wordt het wapen afgenomen.‘ 

De vrijstelling geldt voor het gehele jaar. ‘Maar‘, zegt de woordvoerder van provincie. ‘Schade kan uiteraard alleen worden toegebracht in het landbouwseizoen, dus tussen pakweg april en september. In de winter schieten kan dus sowieso al niet.‘