Persbericht Min. van LNV. 13 februari 2001

Jachtfonds vergoedt geen schade meer door roeken aan mais

13 februari 2001 - Het Jachtfonds verstrekt vanaf 1 maart 2001 niet langer een tegemoetkoming voor schade ontstaan door roeken aan pas gezaaide en kiemende mais. Het Jachtfonds vergoedt de schade niet meer, omdat twee verzekeringsmaatschappijen  (Hagelunie en AgriVer) een verzekering in hun pakket hebben die vraatschade aan mais, veroorzaakt door vogels, dekt. Ook ondernemers, die ma‹s onder ecologische voorwaarden telen en die het ma‹szaad niet met Mesurol behandelen, kunnen een dergelijke verzekering afsluiten.

Het Jachtfonds vergoedt evenmin per 1 maart 2001 schade door roeken, die optreedt op maispercelen gelegen binnen een straal van 500 meter van de vuilstortplaats, ook niet indien deze schade onverzekerbaar is.

Schaden die roeken hebben aangericht op maispercelen gelegen binnen bebouwde kommen, waar niet mag worden gejaagd, moeten worden gemeld bij de betrokken gemeenten. In onderling overleg met die gemeenten moet naar een oplossing worden gezocht. Met ingang van 1 maart 2001 komen ook die door roeken aangerichte schaden niet langer voor vergoeding in aanmerking.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de schade die roeken aan maiskolven en stengels wel voor vergoeding in aanmerlinmg komen. Ondernemers die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen voor dergelijke schade in aanmerking blijven komen voor een tegemoetkoming.

Jaarlijks wordt door het Jachtfonds ca. f.30.000,00 uitbetaald voor vergoeding van schade die roeken aan mais hebben aangericht. Een groot gedeelte van dit bedrag wordt betaald als tegemoetkoming voor schade welke is ontstaan doordat roeken, kort nadat de mais is gezaaid, kiemende maiskorrels uit het zaaibed pikken.

Persbericht Ministerie van Landbouw van 13 februari 2001