Meppeler Courant 1 november 2000

Podium

Podium is een platform waarin ongevraagd en op uitnodiging bijdragen kunnen worden geleverd over actuele politieke en maatschappelijke aangelegenheden.
 

Discussie tankstation erg simpel

    Jarenlang domineert de showroom van Tielbeke het aangezicht van de Rembrandtlaan. Vandalisme en een brand hebben het tot een bron van ergernis voor omwonenden (en bestuurders) gemaakt. In de Stadswachter hebben wij er al vaker aandacht aan besteed. We hebben destijds ook contact met de eigenaar gehad. Diverse wethouders hebben met de eigenaar lopen touwtrekken over mogelijke bestemmingen De hoge vraagprijs was alleen op te brengen, wanneer er bijvoorbeeld ook woningen gebouwd zouden mogen worden. En die bestemming was niet mogelijk in de nabijheid van de LPG opslagtank. In die situatie is nu verandering gekomen. Verplaatsing van het pompstation moet het voor Woonconeept mogelijk maken om ter plaatse een nieuwbouwproject te realiseren. Wethouder Lanjouw legde terloops uit tijdens de opening van de nieuwe apotheek Koedijkslanden dat het eigenlijk heel simpel is. "Het belang van de roeken bij het Diaconessenhuis moet wijken voor het belang van de bewoners van de Koedijkslanden." Dat tekende de Meppeler Courant OP uit de mond van deze bestuurder. Waarom simplificeert deze wethouder dit probleem bewust tot deze tegenstelling? Waarom noemt hij alle andere problemen die jarenlang een goede oplossing in de weg stonden niet? "De echte doorbraak ligt niet in deze tegenstelling, maar in het feit dat de eigenaren nu wel het pand willen verkopen. Iedereen is blij dat het probleem van de showroom nu eindelijk aangepakt kan worden. Sterk Meppel pleitte er al jaren voor. We hebben er alle vertrouwen in dat er een mooie invulling aan gegeven kan worden.
    We moeten er tegelijkertijd wel voor waken dat we niet het ene probleem oplossen door een ander probleem te creëren. De mogelijke verhuizing van het tankstation aan de Rembrandtlaan naar de Hoogeveenseweg, even voorbij het ziekenhuis, is niet een simpele ‘roeken-of-mensen'-kwestie. Het is een uiterst complex gebied. De roeken als beschermde vogel is daarvan het eerste, maar niet het enige aspect. Je kunt die kolonie haar nestelplaats daar afnemen door de bomen te rooien. Maar waar zullen de roeken dan naar toe gaan? Op zoek naar een nieuwe nestelplaats, is de kans groot dat ze het bewoonde gebied van Meppel intrekken. En wat dat aan overlast kan betekenen kunnen huidige bewoner naast een roekenkolonie (o.a Breitnerhof, Uylenborgh) u haarfijn uitleggen.
    Daarnaast is de gekozen tanklocatie onderdeel van het Reestdal. Binnen de structuurvisie 2030 heeft de Meppeler politiek nog maar net zijn waarderende bescherming voor dit dal uitgesproken.
    Ook het Provinciaal Omgevings Plan (POP) zegt iets van dit gebied. De aan- en afvoerroute voor het nieuwe tankstation en de omleiding van de fietsroute daar zullen de nodige inpassing in dat gebied vergen. In de afweging moet ook ruimte zijn voor de inbreng van belanghebbenden uit Rogat (daar ligt ook een tankstation) of uit het verleden (er lag vroeger een tankstation, zijn daar nog oude rechten?). De nieuwe tanklocatie zet dus de onderlinge concurrentie in dat deel van Meppel in een ander perspectief. En dan zijn er ook nog de mensen die in die omgeving wonen en hun belang in het gedrang zien raken. Ook daarnaar moet geluisterd worden.
    In de (besloten) commissie Algemene Zaken werd alleen over de financiële constructie geadviseerd. De gemeente Meppel werd daarbij in beeld gebracht als eigenaar van de grond bij het 'roekenbos’ en als vertegenwoordiger van het algemeen belang van de bewoners in de omgeving van de showroom. Normaal gesproken zou de planologische kant eerst aan de orde horen te komen, in de commissie Ruimtelijke Ordening. Dan zouden ook bovenstaande vragen aan de orde zijn geweest. De speciaal aangepaste volgorde voor de besluitvorming over dit punt geeft al duidelijk aan dat er iets meer aan de hand is dan de sim pele tegenstelling zoals wethouder Lanjouw die schetste.
    Sterk Meppel is van mening dat de gemeente ook bereid moet zijn bij te dragen aan zo'n oplossing. Dat ontslaat de wethouder echter niet van zijn taak om in zijn commissie Ruimtelijke Ordening de ruimte te geven aan de inbreng van alle belangen. Daar moet een goede inhoudelijk afweging plaatsvinden. En indien nodig en mogelijk moet een en ander goed ingepast worden.
    Met simplificaties is die discussie niet gediend.
 

Henk Schoemaker,
Fractievoorzitter Sterk Meppel

Reactie: Meppeler Courant 3 november 2000

Tankstation aan Hoogeveenseweg

    Waarom reageert SteM toch altijd zo, laten we zeggen aangebrand op uitspraken of ingezonden stukken. Nu het geval tankstation Rembrandtlaan. De wethouder had het ook anders moeten formuleren. Hij had, denkende aan SteM, moeten zeggen dat de roeken op de Hoogeveenseweg toch weleens roet in het eten konden gooien en misschien dat een nieuwe aanplant van nieuwe bomen achter het roekenbos een optie was.
    Want met SteM moet je voorzichtig manoeuvreren. Mijnheer Schoemaker had moeten zeggen: 'Ik ben blij, dat die LPG installatie uit de bebouwde kom weggaat, dat is mij wel enkele roeken waard. Hij weet ook wel dat de roekenpopulatie uit de hand loopt. De beste methode is eieren schudden.
    Ik geloof ook niet dat de concurrentie zo erg wordt. Dat was met Schieving bij het viaduct ook niet het geval.
    En dan het Reestdal. Het Reestdal tot de Knijpe is al een farce sinds de autoweg, viaduct en onderbreking van de Reest door de nieuwe Hoogeveensche Vaart. Wat erg is dat er ooievaars in deze tijd van het jaar op de lichtmasten en in de weilanden lopen die normaal in deze tijd van het jaar in Afrika zijn. Dat is pas dierenmishandeling. Laat Schoemaker dit eens bij de bevoegde instanties aankaarten.
 

A. van der Laan,
Meppel

Reactie op reactie: Meppeler Courant 15 november 2000

Vervuilend tankstation


    Ik wil gaarne reageren op de ingezonden brief van A. van der Laan uit Meppel van 3 november onder de titel ‘Tankstation aan Hoogeveenseweg'. Misschien wil schrijver aangeven op welk getalsmatig mornent een 'roekenpopulatie, uit de hand loopt'? Ik denk, dat dit een slag in de lucht is. De roek is een bij de wet beschermde vogel en die status heeft het beest niet voor niets, helaas: de bescherming van dieren is altijd gericht tegen de 'mensenpopulatie', want die gunt kennelijk hun dierlijke medeschepselen geen eerlijke overlevingskans. Dan nog even die ooievaars (beschermde rode lijstvogel). Die ooievaars, nu op masten en in de weide, zijn niet zielig. Er wordt zonodig goed voor gezorgd, maar ze kunnen vliegen en zweven waarheen ze willen. Dus ook naar Afrika.
    Van deze aanwezige groep volwassen ooievaars zou ruim 50% de trip niet tot een goed einde brengen (bij de jongen ligt dit percentage aantoonbaar al tegen de 90). Als deze achterblijvers wel waren gegaan, dan hadden velen reeds het loodje gelegd door een schot hagel, anderen lagen nu te creperen als gevolg van vergiftiging; meerderen zouden reeds zo plat zijn als een dubbeltje en de meesten kregen de schok van hen leven (meer dan 25000 Volt) en leefden ook niet meer of bungelden in de draden. Hoezo dierenmishandeling als je nu nog springlevend in het Reestdal vertoeft?
    Als schrijver de moeite had, genomen eerst eens naar de oorzaak van hun achterblijven te informeren, dan zou hij zich niet zo ongenuanceerd hebben uitgedrukt en zeker de vrijwilligers van het lokale ooievaarsproject niet in verdekte termen voor dierenbeulen hebben uitgemaakt. Het project zou nooit hebben bestaan, als de mens zich meer om zijn natuurlijke leefomgeving en die van zij'n medeschepselen had bekommerd: U had zich dan ook niet hoeven opwinden over die ooievaars op de lichtmasten in de herfst en winter. Overigens: het merendeel van de ooievaars uit dit gebied start wel richting Afrika. De aantasting van het unieke Reestdal door de aanleg van A28 en Hoogeveense Vaart (omgelegde) was indertijd in menig opzicht een miskleun en er hoeft niet nog meer aan te worden toegevoegd door onder andere de bouw van een vervuilend tankstation aan de rand van het dal. Zou de rand, van Blankenstein geen betere optie zijn?
 

F.H. Koopman
Ooievaarswerkgroep
De Lokkerij
De Schiphorst