Wolder Courant 12 december 2001
>Roeken in de Wolden: Lust of last?

Als gemeentelijke overheid heeft gemeente De Wolden de taak om haar burgers voorlichting te geven over natuur en milieu. Jaarlijks wordt in overleg met vertegenwoordigers van lokale organisaties bepaald over welke onderwerpen die voorlichting moet gaan. Belangrijk is dat er thema's gekozen worden die aansluiten op wat er in de gemeente leeft. Eén van de onderwerpen die is uitgekozen is de roek.

In De Wolden zijn rond de 2000 broedparen van de roek aanwezig, verspreid over zo'n 15 grotere en kleinere kolonies. Zo nu en dan komen bij de gemeente klachten binnen over overlast. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast voor omwonenden van broedkolonies, of schade aan rieten ,daken of landbouwgewassen. De gemeente kan weinig ondernemen om een oplossing te bieden. De roek is een beschermde vogel waar je niet zomaar actie tegen mag ondernemen. Daarom is er een project opgezet waarin de roek èn de ervaringen van de bevolking met deze vogel in De Wolden centraal zullen staan. De resultaten van het project kan de gemeente gebruiken om beleid op te baseren. Ook het tegengaan van overlast zal hierbij aan bod komen.

Het doel van dit project is om op basis van goede informatie een gemeentebrede discussie op gang te brengen over de roek. Het project zal worden afgesloten met een enquête waarin naar de mening van de bevolking wordt gevraagd. Om verschillende groepen inwoners bij het project te betrekken is gekozen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Op het programma staan lezingen, artikelen in kranten, excursies, exposities en toneelvoorstellingen. Ook op de basisscholen zal aandacht aan de roek worden besteed. De officiële start van het project is vrijdagavond 8 februari met een informatiebijeenkomst. Als voorbereiding op deze avond treft u de komende tijd wekelijks een opiniestuk aan op de voorpagina van deze krant.

Oproep: wat merkt u als inwoner van De Wolden van de roek?

Het project 'Roeken in De Wolden' wordt begeleid door een werkgroep waarin naast de gemeente de NLTO, de Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde e.o. en inwoners van Echten vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep verzamelt gegevens over de ervaringen van omwonenden van roekenkolonies in De Wolden. Heeft u gegevens over of ervaringen met roeken in de omgeving waar u woont? De werkgroep wil ze graag van u horen. U kunt hiervoor bellen met mevr. P. Dekker, tel. 0528-378341 (gemeente De Wolden). Of met één van de andere werkgroepleden: dhr. B. Luten, tel. 0523-612909 of dhr. M. van der Maar, tel. 0528-373939 (Vereniging voor natuurbescherming), dhr. F. Tolman, tel. 0523-656562 (NLTO), dhr. E. Bulder, tel. 0528-251395 of dhr. H. Blécourt, tel. 0528-251257 (Echten).