(Opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande rapportage en infobulletin 1 "roekenproject zuidoost drenthe")

Wanneer bovenstaand rapport eens goed wordt doorgelezen, dan komen er een aantal ernstige omissies en vragen naar boven drijven:

 • Wat is de schade van roek in verhouding tot andere schadeposten in de landbouw in Drenthe, verdroging, ziektes in gewassen, andere gebeurtenissen die misoogsten veroorzaken?
 • Wat is de rol van de WBE's die steeds vaker boeren aanzetten tot het indienen van schadeclaims?
 • Waarom niet het financiële nut berekenen in plaats van de financiële schade? Alleen schade berekenen is eenzijdig en geeft  een valse voorstelling van zaken.
 • Waarom afschot en verjagen; waarom niet gewoon een verzekering, net als voor hagelschade of brand?  Roekenschade wordt toch vergoed door het jachtfonds? (pagina 1) Er is met een goede verzekering vanuit de boer gezien en vanuit financieel oogpunt zelfs geen reden voor afschot.
 • Hoe kan het dat boeren en jagers zich de roeken toe-eigenen wanneer ze worden afgeschoten? Die roeken zijn toch van iedereen?

 • Alles bij elkaar weer een prachtige herhaling van info en argumenten die iedereen al lang wist, weinig nieuws dus, wel mooie grafieken en kaartjes. Het rapport eindigt met de volgende conclusies:
  De toename van 6.000 naar 10.000 paar heeft niet tot een duidelijke toename van uitgekeerde schade geleid (geen probleem dus denk je), maar dit wordt gevolgd door:
 • dat het moeilijk is de roek weg te pesten,
 • ethisch levert het vragen op als volwassen vogels in het broedseizoen worden afgeschoten,
 • De WBE's dringen aan op schadepreventie (wat hebben die nu te maken met schade aan landbouwgewassen, denk ik dan),
 • "Ook het bejagen van kraaien en kauwen wordt uit vrees voor reacties uit het publiek (informatie uit de wildbeheerseenheden) in met roeken gemengde groepen  nauwelijks toegepast"
 • Wat is nauwelijks?
 • Ik moet de eerste jager nog tegenkomen die het verschil kan zien tussen een jonge roek en zwarte kraai!
 • Kraaien en kauwen schieten om roeken te verjagen vind ik al helemaal ongelooflijk, het is zoiets als fietser bekeuren om het fileprobleem op de A28 op te lossen.
 • Onderaan de conclusies wordt nog gemeld dat belanghebbende (volgens mij alleen de WBE's maar er staat de landbouworganisaties) het initiatief moeten nemen om boeren bij het verjagen van roeken te betrekken. Ik vraag me dan af in hoeverre de Provincie op de hoogte is dat in zowel Meppel, Hoogeveen, Emmen, Steenwijk etc., in de hele regio waar roeken broeden, forse overlast bestaat doordat roeken in de steden gaan zitten omdat ze in het buitengebied door de WBE's worden weggepest?

 • De boeren kunnen en worden financieel gecompenseerd door het jachtfonds en die moet gewoon voldoende gevuld blijven. Boeren moeten roeken op hun land toestaan en kolonies ontzien. Hierin past géén verjaging of jacht. In plaats van onderzoek naar schade en verjaagmethodes zie ik liever onderzoek naar nut en door dit tegen elkaar uit te zetten kun je de financiële "schade" voor de maatschappij berekenen. Nu wordt het eenzijdig belicht ten gunste van verjaging en afschot terwille van de jagers. Bovendien eten de roeken granen, die zowieso zonder europese subsidies niet verbouwd zouden worden.

  Lagere school rekensommetje:

  Gemiddeld werd 102.372 gulden aan schade uitgekeerd in drenthe in de periode 1989-1998. (pag 16.)
  Gemiddeld broedde er toen 9000 paar roeken (pagina 13). Dat zijn dus 18.000 volwassen vogels, en nog eens 18000 jongen en in de winterperiode komen er nog eens een hele bult wintergasten bij.
  Gemiddeld zal het aantal roeken in drenthe bestaan uit 40.000 vogels.
  Delen we dit door de schade, dan richt elke roek voor ongeveer 2 gulden 50 aan schade aan. Wanneer we de schade willen minderen door afschot (verkleinen van de populatie), levert elke geschoten kraai 2,56 op als hiermee de populatie met één zou verminderen (meer afschot, meer jongen). Hier moeten dan nog eens minimaal 2 hagelpatronen af ( wat kosten die? 50 cent per stuk?) die gekocht moeten worden. Maatschappelijke opbrengst wordt dan één gulden en zesenvijftig cent. Wanneer de kilometer kosten van de jager en of boer die gaat schieten berekend worden levert het afschieten van roeken al helemaal niets meer op. Gaan we uren doorberekenen dat die gasten achter de roeken aan lopen te rennen, dan blijkt dat het fschieten van roeken opeens een hele dure aangelegenheid is en alleen betaald kan worden door de "goodwil" van de Nederlandsche Jager die er graag wat geld voor opzij zet om de roeken om zeep te brengen. En dan is dit alles nog niet eens afgezet tegen het financiële nut van de roek.

  Dus, onderzoek naar de financiele opbrengst van de roeken, het gewoon volledig uitkeren van schade aan boeren die schade ondervinden, het volledig beschermen van de roek kan uiteindelijk leiden tot acceptatie van de roek. Alleen dan kunnen roeken weer in het buitengebied gaan broeden zonder al te veel overlast in steden en het is, wanneer alle kosten en baten worden meegenomen financieel zeer aantrekkelijk, roeken te beschermen.

  Helaas, geen woord hierover in dit rapport.

  Of er elders experimenten worden uitgevoerd?? zal best, lees de extreem dure verjaagacties van het afgelopen jaar in Steenwijk en Hoogeveen er maar eens op na. Kosten die veroorzaakt zijn door het verjagen van roeken in het buitengebied! Deze kosten staan nergens in het rapport vermeld overigens.

  p.s.
  "Leuke" zin op pagina 19 bijvoorbeeld: "Vooraleer vergunning voor afschot van roeken verleend kan worden, zal aangetoond moeten worden dat schade aan gewassen door roeken niet in bevredigende mate kan worden voorkomen door het schieten van Zwarte Kraaien en Kauwen......"
  Dus als roeken schade aanrichten moet je eerst kraaien en kauwen kapot schieten voordat een vergunning verleend kan worden om roeken neer te halen! Het staat er echt!

  Samenvattend kan ik niet anders concluderen dat de schade in het rapport een overdreven hoeveelheid aandacht krijgt zonder dat kosten die straks gemaakt moeten worden en al gemaakt worden, zijn meegerekend (lees bovenstaand verhaal).
  Daarnaast blijkt uit het in het rapport bijgevoegde A3-vouwfoldertje, (overigens niet standaard meegestuurd bij de verzending van het rapport), dat van de negen "Deelnemers en betrokkenen bij het project"

 • vier uit de jachtwereld ( WBE "De Grensstreek, Jachtfonds, KNJV, Wildschadecommissie) met daarnaast
 • & "van Hattum & de Jong", de opsteller van de vouwfolder welke ook al bij het jagersgilde hoort
 • drie afkomstig zijn uit N.L.T.O. Nederland (landelijk, afdeling schoonebeek en secretariaat);
 • een van de provincie Drenthe
 • Niet één vertegenwoordiger uit flora - faunabescherming, terreinbeherende organisatie, regionale natuurclub, of iets van dien aard heeft officieel zitting in dit project!
 • Lees de gescande vouwfolder "infobulletin no 1" Roekenproject zuidoost-drenthe ( in *.pdf, zonder illustraties 197 kB ).


 •