ROEK Corvus frugilegus

Uit: Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1998
Arend-Jan van Dijk, Michiel van der Weide, Dirk Zoetebier & Calijn Plate
SOVON-monitoringrapport 2000/04: 51-52
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
ROEK Corvus frugilegus
 

In 1998 zijn in 806 kolonies 56.770 paren geteld. Ontbrekende telgegevens uit 33 bestaande kolonies (vooral in Groningen en Midden-Brabant) omvatten naar schatting 2580 paren. Het landelijk totaal komt op 59.500 paren. In vergelijking met de afgelopen jaren is sprake van stabilisatie. De verspreiding van de Roek beperkt zich grotendeels tot de oostelijke helft van Nederland, met uitlopers naar het westen in Utrecht, langs de Grote Rivieren en in westelijk Noord-Brabant. Een strook ter breedte van 30-50 km vanaf de Noordzee is vrijwel onbewoond (figuur 1).
In 1995-98 is het aantal roekenkolonies (waarvan tellingen werden ontvangen) fors toegenomen van 620 tot 806. In dezelfde periode stabiliseerde de landelijke populatie rond de 58.000- 60.000 paren. Vanaf 1996 is het gemiddelde aantal nesten per kolonie gedaald van 86 naar 70 (figuur 2). In Friesland bijvoorbeeld, worden bepaalde grote kolonies almaar groter, terwijl andere verdwijnen. Elders blijken grote kolonies van het ene op het andere jaar plotseling verlaten (zie de laatste twee kolonies onderaan in de tabel). Vaak zien we in de omgeving van zo'n verlaten kolonie talrijke nieuwe vestigingen opduiken of bestaande kolonies in aantal toenemen. Deze cijfers tonen duidelijk een versnippering van roekenkolonies aan. Menselijke verstoring lijkt de meest aannemelijke oorzaak. Verstoring van kolonies leidt in de meeste gevallen tot verplaatsing en soms ook vergroting van het probleem, want al snel treden in de nieuwe vestigingen dezelfde problemen op. Voor informatie over roekenbestrijding wordt verwezen naar Van Dijk (1999).


Figuur 1. Roek, verspreiding 1998 per kolonie.

Figuur 2. Ontwikkeling van het aantal getelde kolonies van de Roek en gemiddelde koloniegrootte in 1998.

Tabel Kolonies van de Roek met 500 of meer nesten in 1994-98 en het totaal in Nederland (maximum aantal, inclusief schattingen voor niet-getelde gebieden).
Locatie 1994 1995 1996 1997 1998
Gramsbergen Ov ? ? 1700 1437 1407
Kanaaldijk, Lochem Gld 895 794 905 1000 961
Noorddijk, Twello Gld 1079 1056 1002 895 901
Koolhoven, Tilburg NB 619 745 778 794 750
Balkbrug ov 540 424 710 668 718
Veer, Brummen Gld 683 542 664 610 597
Cellenweg, Heeten Ov 750 370 500 605 533
Vuilstort Lochum Gld 786 373 374 360 530
Dijkzicht, Zwolle Ov 431 403 550 400 452
IJsselstein, Dieren Gld 442 447 531 440 447
De Streller, Bossloo Gld 662 665 757 572 421
Echten Dr 580 415 390 550 385
Hertenbosch, Baak Gld 551 523 601 449 367
Colenbranderbos, Dedemsvaart Ov 572 425 453 362 347
De Mars, Dalen Dr 504 524 606 445 340
Gees Dr 622 668 687 360 245
R.K. kerk, Overdinkel Ov 464 538 561 685 0
Witharen Ov 587 392 191 60 0
Totaal Nederland 52.000 58.000 60.000 58.000 59.500