Info afkomstig van:
http://www.nme-rotonde.nl/nieuws/drenthe/gesignaleerd-1.cfm

De NME-Rotonde is een Nederlandse koepelsite voor natuur en milieueducatie. Ze is bedoeld voor vrijwilligers en  professionals op NME-gebied. De site functioneert als interactief platform, NME-werkers kunnen hun kennis en  informatie delen met collega's. Zo ondersteunt de Rotonde het NME-proces in ons land.

Voorlopig is via deze introductiepagina óók de Startpagina Leren voor Duurzaamheid te raadplegen. Deze startpagina geeft in rubrieken een overzicht van interessante sites met betrekking tot (leren voor) duurzaamheid.

Provincie: Drenthe

Titel project: Roeken in De Wolden Lust of last?
Periode: 2001-2002
Aanvrager(s): Gemeente De Wolden
Partner(s): NLTO / Vereniging voor natuurbescherming Zuidwolde e.o. / Wildbeheer-eenheden / IVN Consulentschap NME Drenthe 

Product(en): lezing/informatie-avond / tentoonstelling van lokaal beeldmateriaal /kunstexpositie over de roek / toneel-theater / schriftelijk informatie-materiaal / excursies / project op basisscholen / afsluitende manifestatie. Kennis en mening over de roek en het roekenproject wordt aan het het einde van project gepeild.

Doelgroep(en): In principe alle inwoners van de gemeente De Wolden. De diverse activiteiten richten zich met name op de subgroepen inwoners van de verschillende dorpskernen waar zich roekenkolonies in de omgeving bevinden / natuurbeschermers, landbouwers en jagers / inwoners van De Wolden die direct schade of overlast ondervinden  door toedoen van de roek.

Doel(en): Probleemstelling: Roeken zorgen voor overlast door geluid, uitwerpselen en schade aan landbouwgewassen. Tegelijkertijd is de roek een beschermde vogel. Diverse partijen zijn het met elkaar oneens over de leefwijze, mate van schadelijkheid of overlast die veroorzaakt wordt. De overheid is terughoudend met ingrijpen. 

Doelstelling: bredere bekendheid over de roek binnen de verschillende onderscheiden  doelgroepen in de gemeente / relativering van vooraf ingenomen standpunten / vergroting sociale samenhang (door verminderen/wegnemen vooroordelen) / inzicht in de meningsvorming onder de bevolking / nagaan van mogelijke oplossingen voor De Wolden en creëren van draagvlak / bereiken van minimaal 20% van de huishoudens door middel van één of meerdere onderdelen van het project in de kernen Koekange, Ruinerwold, De Wijk en Echten (woonkernen met roekenkolonies in de direkte omgeving) en 10% van de  huishoudens in de overige woonkernen (Ruinen, Zuidwolde). 

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling:

a. Natuur- en milieueffecten: op termijn een bijdrage aan een oplossing voor het  roekenprobleem waar meerdere partijen zich in kunnen vinden. Door aandacht te besteden  aan de roek wordt het inzicht vergroot in wat er zich afspeelt in de gemeente. Deze  informatie kan mogelijk van nut zijn bij de afstemming van gemeentelijk en provinciaal  beleid. 

b. Sociaal-economische effecten: bijdrage aan vergroting sociale samenhang van de bevolking door relativering van wederzijdse vooroordelen. 

c. Mondiale effecten: de doelgroepen worden uitgedaagd om stil te staan bij de standpunten en situatie van andere sociale- of belangen-groepen. 
Toegekende subsidie: F 50.000

Contactpersoon: mw. C Scholten-van der Scheer, c.scholten@drenthe.nl